Mp7 voetbalschool

Voorwaarden

1: Toepasselijkheid
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.
1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind dat zich heeft aangemeld voor onze trainerscursussen. Met name wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2: Aanmelding en Inschrijving
2.1: Aanmelding voor deelname aan de mp7 voetbalschool activiteiten voor spelers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.
2.2: Met deze inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft
opgegeven voor deelname aan een mp7 voetbalschool activiteit voor de betreffende locatie waarvoor is ingeschreven.
2.3a: De betaling geschied voor het starten van de training cyclus en heeft geen opzegtermijn.
2.3b: Mp7 voetbalschool is een traject van een cyclus (4 weken) waarvoor de deelnemer geselecteerd moet
worden. Hier is GEEN sprake van maandelijkse opzegging.
2.4: Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven.
2.5: De aanmeldingen voor inschrijvingen worden door Mp7 voetbalschool geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.
2.6: Indien een bepaalde locatie vol is bestaat de mogelijkheid nog naar een andere locatie uit te wijken indien de beschikbaarheid dit toelaat.
2.7: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal
deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.
3: Betalingsvoorwaarden – Procedure
3.1: De inschrijvingen en aanbetalingen geschiedt online waarna er direct een bevestiging volgt per email.
3.2: Om deel te nemen aan onze Mp7 voetbalschool activiteiten dient uw betaling bij ons te zijn bijgeschreven. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.
3.3: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.
3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.
3.5: Bij aanmeldingen van 2 of meer deelnemers uit een gezin hanteren wij geen korting op de deelnemerskosten. 
3.6: Volledige betaling van het inschrijfgeld dient op tijd betaald te worden. Bij het niet tijdig ontvangen van het volledige inschrijfgeld zijn we bevoegd de deelnemer uit te sluiten van de trainingen. Indien er twee of meer maand termijnen niet zijn voldaan dan zijn wij genoodzaakt de totale deelnemersbijdrage te vorderen middels een incassobureau.
4: Afmelding en Administratiekosten
4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor
deelname aan de cursus waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Mp7 voetbalschool. Dit kan via info@mp7voetbalschool.nl De gemiste les(sen) kan/kunnen niet worden ingehaald.
4.3: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Mp7 voetbalschool behoud zich het recht tot het eventueel laten vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere cursusdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.
4.4: Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus betaald u annuleringskosten. Wij zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant terug storten.
5: Aansprakelijkheid en Gedrag
5.1: Mp7voetbalschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.
5.2: Mp7voetbalschool is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.
5.5: Het dragen van de kleding van Mp7voetbalschool is verplicht.
5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.
6: Kleding
6.1: Deelnemers krijgen na hun eerste les een kledingpakket uitgereikt.
6.2: Tijdens de training is het verplicht in de Mp7voetbalschool kleding te trainen.
6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.
6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Mp7voetbalschool de mogelijkheid heeft, echter is dit niet verplicht.
7: Trainers
7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Mp7voetbalschool.
7.2: De trainers worden voor een vaste groep ingedeeld.
7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.
8: Multimedia
8.1: Mp7voetbalschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor SocialMedia, website, flyers, dvd, promotie doeleinden.
8.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en / of filmopnames.
8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderen.
9: Klachten
9.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: info@mp7voetbalschool.nl . Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.
10: Disclaimer
10.1: Mp7voetbalschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Mp7voetbalschool of toepassing van de behandelde oefenstof. Mp7voetbalschool bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Mp7voetbalschool, gevestigd te Bussum, Nederland

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Om de top te halen is het belangrijk om plezier, zelfvertrouwen, ambitie en discipline te hebben. Daarnaast is hard blijven werken (en daardoor ontwikkelen) van uiterste belang, ongeacht het talent dat je al hebt.

MP7 voetbalschool

Onze partners